G to G

April 29, 2018

The snippet:

Gikumut-kumut ni Lorenzo ang lamuruk nga mga aping ni Delfina diha’ng nagkahimamat sila ni-ini sa usa ka pagsa-ulug sa adlaw’ng natawhan ni Marcosa. 

The instruction:

Write a short story using the given snippet. 

The story: 

DSC_0970.JPG

Ang ka-init sa adlaw daw hinagiban nga bag-u lang naba-id. Ha-it, sinaw ug talinis. Ug sama sa kahudyaka sa adlaw’ng natawhan ni Marcosa ma-u usab kagubut ang hitsura ni Delfina. Nagkayuring ug nagkagidlay. Wa g’yud kapangandam sa kasa-ulugan ni-ini’ng adlawa.

Apan si Delfina,

Ma-anyag sama sa mahunul-hunul nga unlan ug habul ang kalamuruk sa iya’ng mga aping. Iya’ng ngabil daw linghud nga hamug sa sayu’ng kabuntagun. Dughan nga sama ka takdul sa buwan. Samput nga mura’g peacock. Mu-igwad ug mubukhad. Bigut siya. Ug ikaw nga naglantaw sa iya’ng lawas nga daw kutsun nga gihumulan ug Downy, hingpit ka nga malukapa!

Lami mu-ambak with feathers. Lami iligid-ilid. Lami ipanghupaw!

Si Lorenzo. 

Nahimu-ut ka-ayu’ng mitutuk ni Delfina samtang nagpahipi sa daplin. Matud pa ni Lorenzo, ” Kun matipuk pa lang ang mga aping ni Delfina sama sa mga pungpung sa gapas sa bunga sa punu-an sa dul-dul human kini mahagtuk sa yuta matag lamparu sa hangin sa kahapunun, gikumut-kumut ku na iya’ng is-is nga mga aping!” Ingkibun ku kini sama sa pag-ingkib naku sa “Kitkat.” Pinatingug, pinatilap ug pinahapyud kay lagi si Delfina “yummy!”

Apan si Delfina nanghinubra sa ka garbusa! Wala niya sugata aku’ng pilit nga mga tutuk ug giluk nga mga kamut. Milikay siya sa diha’ng gidunul ku ang aku’ng ka-ugalingun.

Gikasubu ku kini. Midanguynguy ku ilaw’m sa punu-an sa atis. Wala ku kasabut sa aku’ng gibati. Ug sa iya’ng paglakaw palayu mura ug bun-ug sa saging ang iya’ng napanas nga imahin. 

 

 

…Kay di-ay ni-ana’ng hapuna, haluk ra di-ay ni Marcosa ang makapakurug ni Delfina. Si Marcosa ang bugtung tigib nga misilsil sa paril sa dughan ni Delfina.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s